Privacy Policy

© Sirius Legal law firm, Excelsiorlaan 13, B-1930 Zaventem, Belgium. All rights reserved. www.siriuslegal.be
Privacy Policy (Laatste aanpassing op 8 februari 2019) Wij danken u voor uw registratie op de website toegankelijk op het adres streekmarkt.be of een specifiek aangemaakte subdomein van deze domeinnamen, hierna ”de Website”, beheerd door de CommV Webshopcompany, gevestigd te Bilzen, hierna “Streekmarkt.be”.

Lees aandachtig deze Privacy Policy. Deze Privacy Policy bepaalt de privacyregels die op de Website gelden.
Bij uw eerste Aanmelding zal u gevraagd worden te bevestigen dat u kennis genomen heeft van deze Privacy Policy en dat u de inhoud ervan als bindend aanvaardt. Uw registratie op de Website en de bestelling van een product impliceren in ieder geval de kennisname en de aanvaarding van deze Privacy Policy.

De Privacy Policy is te allen tijde beschikbaar op de Website.
1. ALGEMEEN Streekmarkt.be leeft de „Wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens- na, zoals gewijzigd door de Wet van 11

december 1998 alsook de „Wet van 13 juni 2005 betreffende de elektronische communicatie-. De verantwoordelijke voor de verwerking van uw persoonsgegevens is Streekmarkt.be. Een verklaring werd afgelegd bij de Commissie voor de Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer wat betreft de verwerking van uw persoonsgegevens 

2. PERSOONGEGEVENS DIE VERZAMELD WORDEN
2.1. De gegevens die u meedeelt In het aanmeldingsformulier op de Website:geslacht, naam, voornaam, geboortedatum, e-mailadres, bedrijfsnaam. Tijdens het bestelproces: verzendadres en telefoonnummer.
© Sirius Legal law firm, Excelsiorlaan 13, B-1930 Zaventem, Belgium. All rights reserved. www.siriuslegal.be
2.2. De gegevens die automatisch worden verzameld Een “cookie” is een klein bestand uitgezonden door de server van Streekmarkt.be en geplaatst op de harde schijf van de computer van de Gebruiker. De inlichtingen opgeslagen op deze cookies kunnen enkel door Streekmarkt.be gelezen worden en enkel gedurende de duur van het bezoek aan de Website. Deze cookies laten een makkelijkere en meer aangename consultatie van de Website toe. De Gebruiker kan de installatie van deze cookies weigeren door de configuratieparameters van zijn navigatiesysteem te wijzigen. Het uitschakelen van cookies kan betekenen dat u van bepaalde functionaliteiten van de Website geen gebruik kunt maken.

Bepaalde gegevens kunnen eveneens verzameld worden zonder in cookies opgeslagen te zijn. Zij kunnen enkel gelezen worden door Streekmarkt.be en uitsluitend gedurende het bezoek aan de Website van de gebruiker. Het gaat om: 1°) het TCP/IP adres 2°) het type en de versie van het navigatiesysteem van de Gebruiker 3°) de laatst bezochte internet pagina.

2.3. De persoonsgegevens die door commerciële partners worden meegedeeld In deze hypothese garanderen de commerciële partners van Streekmarkt.be aan Streekmarkt.be dat de commerciële partners de toestemming hebben bekomen om de betreffende persoonsgegevens over te maken.

3. DOELEINDEN VAN DE VERWERKING
3.1. Algemene doeleinden De persoonsgegevens worden verzameld om [u moet deze doeleinden aanpassen waar nodig]:
- Onze Diensten aan de klanten aan te bieden en de bestellingen te beheren;
- Te beveiligen en de interne toegang te beperken;
- Marktonderzoek te doen ter verbetering van de technische en inhoudelijke kwaliteit van de Website; - Informatie te verstrekken en aanbiedingen te doen aan de Gebruiker door Streekmarkt.be en eventueel

derden, indien u hiervoor toestemming heeft gegeven:
- Met het oog op direct marketing;
- De technische administratie van de Website te beheren;
© Sirius Legal law firm, Excelsiorlaan 13, B-1930 Zaventem, Belgium. All rights reserved. www.siriuslegal.be
- Na de gegevens anoniem te hebben gemaakt, statistieken op te maken of enquêtes uit te voeren met betrekking tot het aantal bezoeken van de verschillende onderdelen van de Website.
3.2. Direct marketing en mededeling aan derden De persoonsgegevens van Gebruikers worden strikt vertrouwelijk gehouden door Streekmarkt.be. Zij worden in geen geval meegedeeld aan derden of gebruikt voor doeleinden van direct marketing, tenzij Streekmarkt.be hiervoor de expliciete voorafgaande toestemming heeft verkregen van de Gebruiker (“opt-in”) bij zijn Aanmelding.

Deze toestemming kan op elk moment gratis worden ingetrokken, zonder motivering door verzending van een e-mail aan bert@streekmarkt.be.
3.3. Ernstige overtredingen
Op verzoek kunnen gegevens van Gebruikers bij ernstige overtredingen van de gedragsregels aan Justitie worden verstrekt.
4. DUUR VAN HET BIJHOUDEN VAN DE GEGEVENS
Alle persoonsgegevens worden bewaard voor een onbepaalde periode die noodzakelijk is om de dienst te leveren aan de Gebruikers.
5. RECHT VAN TOEGANG EN VERBETERING
De Gebruiker heeft het recht om op elk moment gratis kennis te nemen van zijn persoonsgegevens, deze te verbeteren of te wijzigen en dit door verzending van een e-mail aan bert@streekmarkt.be of per brief aan door de eenmanszaak Streekmarkt.be, gevestigd te Bilzen, mits bijvoeging van een kopie van de identiteitskaart van de Gebruiker. De Gebruiker is geheel vrij om zijn persoonsgegevens al dan niet aan

Streekmarkt.be mee te delen. Hij dient wel te weten dat bepaalde diensten, zoals het aankopen van een product, geweigerd kunnen worden indien hij zijn persoonsgegevens niet invult op het inschrijvingsformulier en dat hij als enige verantwoordelijk is voor de juistheid van de gegevens die hij meedeelt aan Streekmarkt.be.

6. RECHT VAN VERZET
De Gebruiker kan zijn recht van verzet tegen de verwerking van zijn persoonsgegevens om ernstige en legitieme redenen uitoefenen door een e-mail te richten aan bert@streekmarkt.be. Hij kan zich echter niet verzetten tegen de verwerking van zijn persoonsgegevens indien dit noodzakelijk is voor de opvolging en behandeling van zijn geboortelijst.

7. VEILIGHEID EN VERTROUWELIJKHEID Streekmarkt.be heeft veiligheidsmaatregelen ontwikkeld die aangepast zijn op technisch en organisatorisch vlak, om de vernietiging, het verlies, de vervalsing, de wijziging, de niet-toegestane toegang of de kennisgeving per vergissing aan derden van persoonsgegevens verzameld op de Website te vermijden alsook elke andere niet toegestane verwerking van deze gegevens.

Streekmarkt.be garandeert dat bij misbruik van de persoonsgegevens van haar klanten of de Gebruikers, die veroorzaakt zijn, door tekortkomingen in haar veiligheidsvoorzieningen, zij daarvoor de aansprakelijkheid opneemt en de eventueel bewezen schade vergoedt. In geen geval kan Streekmarkt.be echter verantwoordelijk worden geacht voor enige directe of indirecte, schade die voortvloeit uit een foutief of onrechtmatig gebruik door een derde van de persoonsgegevens.

Het is in dit opzicht belangrijk dat de Gebruiker de veiligheidsvoorschriften naleeft, onder andere door elke niet toegestane toegang tot zijn registratieadres te voorkomen. De Gebruiker is inderdaad als enige verantwoordelijk voor het gebruik dat wordt gemaakt vanaf de Website van zijn computer en IP-adres, alsook voor de vertrouwelijkheid ervan. Streekmarkt.be houdt eraan de Gebruiker ervan te verwittigen dat de

Website links, hyperlinks of referenties kan bevatten naar andere sites die Streekmarkt.be niet controleert en waarop deze Privacy Policy niet van toepassing is. Deze sites worden niet beheerd door Streekmarkt.be. Streekmarkt.be is niet verantwoordelijk voor de inhoud van zulke websites waarnaar verwezen wordt en ook niet voor de producten of diensten die erop vermeld worden. Streekmarkt.be raadt de

Gebruiker dus aan om aandachtig elk privacyreglement van elke site die hij bezoekt, te lezen daar deze kan verschillen van deze Privacy Policy.
8. ALGEMENE BEPALINGEN
8.1. Aanpassingen Indien Streekmarkt.be ertoe gebracht zou worden verwerkingen uit te voeren die op dit moment niet zijn voorzien door deze Privacy Policy, contacteert zij de Gebruiker per elektronische post vooraleer zijn persoonsgegevens te hergebruiken zodat hij van deze nieuwe verwerking geïnformeerd is en om hem toe te laten dit hergebruik te weigeren.

© Sirius Legal law firm, Excelsiorlaan 13, B-1930 Zaventem, Belgium. All rights reserved. www.siriuslegal.be
Indien deze Privacy Policy wordt gewijzigd, is de nieuwe versie beschikbaar op de Website en is deze nieuwe versie van toepassing vanaf het eerstvolgende bezoek van de Gebruiker aan de Website. Vanaf dat ogenblik wordt de Gebruiker geacht hiervan kennis te hebben genomen en hiermee akkoord te gaan. Het is dus van belang bij elk bezoek aan de Website de datum van aanpassing hierboven vermeld, na te gaan.

8.2. Toepasselijk recht en bevoegdheidsbeding
Deze Privacy Policy wordt beheerst, geïnterpreteerd en uitgevoerd in overeenstemming met het Belgische recht, dat exclusief van toepassing is bij elk eventueel geschil. De rechtbanken van het rechtsgebied

Brussel [of een andere Belgische stad] zijn exclusief bevoegd om te oordelen over elk geschil dat zou kunnen voortvloeien uit de interpretatie of de uitvoering van deze Privacy Policy.
8.3. Aanvaarding
Door de Website te gebruiken, aanvaardt de Gebruiker alle bepalingen van deze Privacy Policy en stemt hij ermee in dat Streekmarkt.be zijn persoonsgegevens verzamelt en verwerkt in overeenstemming met deze

Privacy Policy.
8.4. Contact
Voor alle bijkomende inlichtingen of opmerkingen met betrekking tot deze Privacy Policy of met betrekking tot de wijze waarop Streekmarkt.be gegevens verzamelt kan men contact opnemen met Streekmarkt.be op het volgend adres: eenmanszaak Streekmarkt.be, gevestigd te Bilzen, of bert@streekmarkt.be. Elke feedback met betrekking tot de Website of betwisting dient aangetekend aan het hierboven vermelde adres te worden verzonden. Elke mededeling van Streekmarkt.be aan de Gebruiker gebeurt via de Website of per e-mail aan de Gebruiker.